Tekirdağ İlindeki Hekimlerin Ötenaziye Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi

Bahadır Kumral, Taşkın Özdeş

Özet


Giriş: Ötenazi, hiçbir şekilde tedavisi mümkün olmayan, insanda acıma duygusu uyandıran bir hastalıkla yaşamak zorunda olan, hastanın talebiyle, icrai ya da ihmali bir davranışla, tıbbi yoldan hastanın hayatına son verilmesidir.
Amaç: Hekimlerin, ötenaziye bakışlarını değerlendirmektir.
Materyal ve Metod: Mayıs-Temmuz 2013 tarihleri arasında Tekirdağ ili bünyesinde görevli (üniversite ve özel hastaneler hariç) tıp doktoru ve diş hekimleri arasında çalışmaya katılmak için onam vermiş 410 kişi üzerinde anket yapılmıştır. Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya katılan hekimlerin yaşları 23 ile 63 yıl arasında değişmekte olup, ortalama 38,49±8,75 tir. Hekimlerin % 64,6’ sı (n=265) erkek, % 35,4’ü (n=145) kadındır. Hekimlerin % 52,7’si (n=216) pratisyen hekim, % 29,8’i (n=122) uzman hekim iken, % 17,5’i (n=72) diş hekimi olarak gözlenmiştir. Ankete katılan kişilerin % 29,8’i ötenazi uygulanmalı, % 31,7’si “uygulanmamalı” cevabını, vermiştir. Kendisi için ötenazi isteyenlerin oranı % 23,4 istemeyenlerin oranı ise % 36,6’dır. Ailesinden ya da yakın akrabalarından biri için ötenazi istemeyenlerin oranı ise % 49,0’dır.
Sonuç: Başka ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de insanların yetiştiği aileye, aldığı eğitime, inancına, yaşam tarzına göre ötenaziye bakışının değişlik göstermekte olduğunu söyleyebiliriz.

##submission.citations##Tam Metin: PDF