Yazı Gönderme

Siteden yazı gönderme

JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
Girişe Gidiniz

Kullanıcı kaydına gereksiniminiz var mı?
Kayıt sayfasına gidin

Site aracılığı ile yazı göndermek ve yazıyı izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Başvuru için Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

 1. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi her yıl Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak en az üç sayı çıkarır. Dergimiz Türkçe veya İngilizce olarak tarım bilimleri alanındaki orijinal araştırma makalelerini yayınlar. Orijinal araştırma makaleleri yüksek lisans ve doktora tezinden alınmış ise başvuru makalesinde dip not olarak belirtilir. Basılacak eserlerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayın haklarının verilmemiş olması gerekir. Dergide yayınlanacak yazıların her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Dergideki makalelerin yayın sırası, makalenin Editörler Kurulu tarafından kabul tarihi dikkate alınarak belirlenir.

 2. Eserler, Editörler Kuruluna MicroSoft Word programıyla A4 boyutundaki kağıda 12 punto, Times New Roman tipi harflerle ve iki aralıklı yazılır. Makale 20 sayfayı geçmemelidir. Sayfanın sağında, solunda, altında ve üstünde 3’er cm boşluk bırakılmalıdır. Yazar ad(lar)ı yazılırken herhangi bir akademik unvan belirtilmez. Her sayfada sayfa numarası ve satır numaraları verilmelidir. Makale Türk Dil Kurumu’nun yazım kılavuzu dikkate alınarak yazılmalıdır.

 3.   Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış, ya da başka bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazara Öneriler bölümünde bir açıklama sunulmuştur).

 4. Makale Kapak Sayfası, Türkçe Başlık, Türkçe Özet, İngilizce Başlık, İngilizce Özet, Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma, Sonuç, varsa Teşekkür ve Kaynaklardan oluşur.

 5. Kapak Sayfası: Türkçe Başlık, Yazar ad(lar)ı, adres(ler)i, telefon numara(lar)ı, e-posta adres(ler)inden oluşur. Yazışmalarda sorumlu yazarın kim olduğu belirtilmelidir.

    Başlık: Kısa ve açıklayıcı olmalı, büyük harfle ve ortalanarak yazılmalı ve on beş kelimeyi geçmemelidir.

  Özet ve Anahtar Kelimeler: Türkçe ve İngilizce özetlerin her biri 200 kelimeyi geçmemelidir. Türkçe ve İngilizce özetlerde “Özet” ve  Abstract” kelimeleri kullanılmamalıdır. Özetin altına küçük harflerle, mümkünse başlıkta kullanılmayan, çalışmayı en iyi şekilde tanımlayacak 4-6 anahtar kelime, sola dayalı olarak yazılmalıdır.

  Giriş: Bu bölümde; çalışma konusu, gerekçesi, önceden yapılmış çalışmalar ve amacı verilir.

  Materyal ve Yöntem: Kullanılan materyal ve yöntem aynı başlık altında verilmelidir. Yeni veya değiştirilmiş yöntemler aynı konuda çalışanlara araştırmayı tekrarlama olanağı verecek nitelikte olmalıdır.

  Bulgular ve Tartışma: Bu bölümde elde edilen bulgular verilmeli, gerekirse çizelge, şekil ve grafiklerle de desteklenerek açıklanmalıdır. Ayrıntılı istatistik analiz tabloları yerine sonuçları gösteren özet tablolar tercih edilmelidir. Bulgular tartışılmalı, ancak gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır. Bulguların başka araştırmalarla benzerlik ve farklılıkları verilmeli, nedenleri tartışılmalıdır.

  Sonuç: Elde edilen sonuçların bilime ve uygulamaya katkısı önerilerle birlikte vurgulanmalıdır.

  Teşekkür: Gerekli ise mümkün olduğunca kısa olmalıdır.

  Kaynaklar: Kaynaklar, makale sonunda, alfabetik olarak (yazarların soyadlarına göre) ve orijinal dilinde verilir.

 6. Internet: Eğer bir bilgi herhangi bir internet sayfasından alınmış ise (internetten alınan ve dergilerde yayınlanan makaleler hariç), kaynaklar bölümüne internet sitesinin ismi, tam olarak yazılmalıdır.

  Kaynaklara metin içinde veriliş şekli aşağıdaki örneklerde olduğu gibi belirtilmelidir.

  Örnekler:

  ….x maddesi atmosferde kirliliğe neden olmaktadır. (Landen, 2002). İki yazarlı bir çalışma kaynak olarak verilecekse, (Landen ve Bruce, 2002) veya Landen ve Bruce (2002)’ye  göre…..…şeklinde olmuştur; diye verilmelidir. Üç veya daha fazla yazar söz konusu ise, (Landen ve Ark.,2002) veya Landen ve ark.(2002)’ye göre….. olduğu gösterilmiştir; diye yazılmalıdır.Birden fazla kaynak gösterilecekse tarih sırasına göre verilmelidir. (Cochran, 1961; Landen, 2002). Aynı yazarın aynı yılda birden fazla yayını metin içinde kaynak gösterilirse a ve b olarak ayrılmalıdır. (Landen, 1998a) ve (Landen, 1998b)

  Kaynak gösterilecek yayında kaç isim varsa, kaynaklar bölümünde tümü belirtilmeli, Landen ve ark.,2002, gibi kısaltma yapılmamalıdır.

 7. Şekil ve Çizelgeler: Çizelge dışında kalan fotoğraf, resim çizim ve grafikler “Şekil” olarak verilmelidir. Resim, şekil ve grafikler net ve ofset baskı tekniğine uygun olmalıdır. Her çizelge ve şekle metin içinde atıf yapılmalı ve metin içinde atıf yapıldıktan hemen sonra verilmelidir. Tüm çizelge ve şekiller makale boyunca sırayla numaralandırılmalıdır (Çizelge 1., Şekil.1), Çizelge ve şekil başlıkları ve açıklamaları kısa ve öz olmalıdır. Şekil ve çizelgeler yazım alanı içinde olmalıdır. Türkçe sunulan makalelerdeki Tablo, Şekil ve Resim başlıklarının  İngilizceleri de Türkçe başlıklar altında verilmelidir ve İngilizce başlıklar da paragrafın başlığı ve özel isimler büyük harf ile sonraları küçük harfler ile yazılmalıdır. Satır sütün başlıkları ile Şekil ve Tablolardaki tüm Türkçe ifadelerin de İngilizceleri verilmelidir.

 8. Birimler ve Kısaltmalar: Tüm makalelerde SI (Systeme International d’Units) ölçüm birimleri kullanılmalıdır. Kısaltma ve semboller metin içerisinde ilk kez kullanıldığında açıklanmalıdır. Kısaltmalar makalenin başlığında kullanılmamalıdır.

  Formüller: Formüller numaralandırılmalı ve formül numarası formülün yanına sağa dayalı olarak parantez içinde gösterilmelidir.

 9. Yayınlanmak için diğer yayın ilkeleri öncelikle Dergi Editörler Kurulu tarafından ön incelemeye tabii tutulur. Dergi Editörler Kurulu, dergide yayınlanabilecek nitelikte bulmadığı makaleleri hakemlere göstermeden ret kararı verme hakkına sahiptir.

  Yazım kurallarına uymayan makaleler, düzeltilmek üzere yazara iade edilir. Değerlendirmeye alınan makaleler, incelenmek üzere iki ayrı hakeme gösterilir. Dergi Editörler Kurulu, hakem raporlarını dikkate alarak makalenin yayınlanıp yayınlanmamasına karar verir.

  Makale basıldıktan sonra yazarlara dergi veya ayrı basım makale gönderilir. Makaleler aşağıda verilen adrese gönderilmelidir. Makaleler, ayrıca yukarıda istenilen belgelerin daha sonra Editörler Kuruluna ulaştırılması şartıyla e-mail ile de gönderilebilir.
 10. Başvurunuzun değerlendirme sürecinde Hakemlere yazar adlarının bulunmadığı dosyalar gönderilmektedir. Bu nedenle gönderdiğiniz makalenin yazar adlarını içeren metni değilde yazar adları olmayan kısım ayrıca yüklenmelidir. Buna göre Ek bir dosya kısmına yazarların adlarınıda içeren sayfalar ve telif hakkı formu ayrı ayrı yüklenmelidir. Dosya gönder kısmına  makalenizde isimlerin bulunmadığı metin yüklenmelidir.

 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.